www.grandevik.se
-Information om TETRA-
Teknik & Standard för Nöd & Samverkan
 
TETRA är en öppen,Europeisk standard för mobila radiosystem.
Systemet är i första hand avsett för användning i nödsituationer vid räddningsarbeten,
för att förebygga brott eller vid andra insatser som syftar till att upprätthålla
samhällets säkerhets- & trygghetsfunktioner.
TETRA är en förkortning för TErrestrial   Trunked RAdio. "TE" i TETRA syftade från
början på TransEuropean, men standarden accep-teras allt mer även i andra delar av världen.
Standarden är framtagen av Europeiska Standardiseringsorganet ETSI. Samma organ har
tidigare tagit fram den mycket framgångsrika standarden för GSM mobiltelefoni.
Standardiseringsarbete tar flera år & arbetet med nästa genrations mobila radiosystem är
ännu inte påbörjad. TETRA kommer därför vara den giltliga standarden under en lång tid framöver.
 
Fyra Samtal på en Kanal
En viktig egenskap med ett TETRA-system är att det inte arbetar med en enda radiokanal eller
frekvens, vilket dagens fasta radiosystem gör. Man skapar genom kompression fyra "delkanaler"
som samtidigt kan överföra information över en enda radiokanal.
Överföring av information görs genom sk tidsmultiplex. Det innebär att talet delas upp i "paket"
eller korta pulser. Före överföring kodas & komprimeras talpulserna till ännu kortare digitala pulser
för att vid mottagning återställas till sitt ursprungliga form.
Varje delkanal kan användas för överföring av tex. ett talsamtal. Om en delkanal är upptagen,
kan man ändå komma fram över någon annan osv.
Genom trunkningsteknik väljer systemet alltid den kanal som för tillfället är bäst med tanke på minst
störningar, starkast signal etc. Därigenom blir det lättare att komma fram även om trafik pågår.
En radiokanal kan användas för upp till fyra samtidiga talsamtal. Det är också möjligt att använda
en delkanal för tal & de treövriga för samtidig dataöverföring. För maximal dataöverföring
används alla delkanalerna.

Nödsignal kan alltid sändas

Även om alla kanaler är upptagna, kan en nödställd alltid via terminalens nödknapp sända ut larm
till närmaste basstation. Detta är möjligt genom att man i flödet av informationsbärande pulser
varje sekund lägger in en "tom" tidslucka. Dessa luckor är alltid tillgängliga för överföring av larm.
Sådana & andra säkerhetsfunktioner liksom trafikkapaciteten i övrigt gör TETRA till ett överlägset
system för radiokommunikation under svåra förhållanden.
För att bättre förstå TETRA´s fördelar kan man göra vissa jämförelser med GSM. GSM är en
publik tjänst för punkt-till-punktförbindelser, dvs telefoni. GSM saknar i sammanhanget viktiga
funtioner som direktkommunikation, effektiva gruppsamtal & prioritering. Den är därför olämplig &
otillräcklig i en krissituation, då den lätt blir överbelastad, bla av allmänheten. GSM har också
otillräcklig reservkraft för att klara längre elavbrott, samt har en hierarkisk uppbyggnad som gör
den känslig för störningar i infrastrukturen.
 
Nödsignal går alltid fram, även vid full trafik. På en frekvens kan samtidigt fyra samtal överföras.
Man kan också överföra data samtidigt som ett samtal pågår.
 
TETRA...När sker det?
Påbörjades år 2005 & byggs ut i 7 etapper från söder till norr i hela Sverige & ska vara klart senare delen av år 2010
Det är ett helt nytt radio system som innebär att man får byta ut alla  fasta  bärbara & mobila radiostationer
i hela landet.

För mer information gå in på Krisberedskapsmyndighetens Webbsida.

 

2021-05-02

Till Hemsidan...